Reglementen en voorwaarden

Examenreglement

Het examenreglement is van toepassing op het volledige proces van vaststelling, examenafname en beoordeling van SVPB. Het beschrijft de rechten en plichten van examenkandidaten.

Aanmeldingsvoorwaarden

De aanmeldingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle examens die door SVPB worden afgenomen. Met het aanmelden voor een examen/training verklaart de kandidaat/deelnemer kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze aanmeldingsvoorwaarden en het examenreglement.

Het privacy-statement beschrijft hoe SVPB omgaat met persoonsgegevens.

Privacy statement

Op alle producten en diensten van SVPB zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Overige reglementen

Reglement Bestuur SVPB
Reglement examencommissie SVPB
Reglement College van Beroep
Reglement Raad van Toezicht SVPB