Cijfervaststelling en -bepaling

Voldoende of onvoldoende?
Voor de meeste SVPB-examenonderdelen is de grens tussen een voldoende of onvoldoende vastgesteld op 67%. Dit heet de cesuur. Minder dan 67% van de totale score betekent een onvoldoende (het cijfer 5 of lager). Bij 67% of meer van de totale score krijgt de kandidaat een voldoende (het cijfer 6 of hoger). Voor sommige examenonderdelen is de cesuur vastgesteld op 60%. In het examenprogramma staat wat de cesuur is van elk examenonderdeel.

Uit onderstaande tabellen is af te leiden welk cijfer bij welke score hoort:

Omzettingstabel bij cesuur 60%
Omzettingstabel bij cesuur 67%

In de meeste gevallen krijgt de kandidaat direct na het examen de voorlopige uitslag. Voordat de examencommissie van SVPB de uitslag definitief vaststelt worden twee controles uitgevoerd:

  1. Van elk examen maakt de examenfunctionaris proces-verbaal op, waarop onregelmatigheden kunnen worden vermeld (gebruik smartphones, onjuiste identiteitsbewijzen e.d.) of bijvoorbeeld een melding van een kandidaat dat een bepaalde examenvraag mogelijk niet correct is. De examencommissie controleert ieder proces-verbaal en stelt indien nodig een onderzoek in.
  2. Bij de vakkennisexamens wordt nagegaan of alle kandidaten hun examen correct hebben opgestart en afgerond en of het computersysteem de uitslagen correct heeft verwerkt. Een deel van deze controles wordt ook uitgevoerd bij het praktijkexamen Beveiliger en de mondeling examens omdat bij deze examens de scores door de examinatoren met de computer worden verwerkt.

Deze werkzaamheden worden door de werkorganisatie van SVPB in Amersfoort uitgevoerd. Van de examens die niet in Amersfoort plaatsvinden, moet het examenwerk naar de SVPB worden gestuurd.

De laatste stap is om alle gecontroleerde uitslagen in het centrale computersysteem van de SVPB te verwerken, te berekenen en op te slaan. Daarna worden de definitieve examenresultaten verstuurd per email. Dit totale proces duurt gemiddeld 10 werkdagen.

De meest voorkomende vraagvorm in de SVPB-examens is de gesloten vraag. Voor elke examenvraag, ook wel item genoemd, kan 1 punt worden gescoord. Afhankelijk van het aantal examenvragen wordt met een tabel het cijfer berekend.