Bezwaar en beroep

Een kandidaat kan bezwaar indienen tegen de manier waarop een examen is afgenomen, de inhoud van een examen of de beoordeling en uitslag. Een bezwaar mag niet gericht zijn tegen een algemene regeling. Onder een klacht wordt verstaan een op- of aanmerking ten aanzien van geleverde diensten of producten. Kijk hier voor informatie over de klachtenprocedure van SVPB.

Bezwaar indienen
De examenkandidaat dient binnen 6 weken nadat de uitslag schriftelijk is meegedeeld zijn bezwaarschrift in bij de Examencommissie via examencommissie@svpb.nl. Een bezwaar kan alleen gaan over de laatst afgelegde examenpoging van het betreffende examenonderdeel.

De in het bezwaar aangedragen argumenten moeten specifiek zijn en voorzien van een inhoudelijke onderbouwing. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen als het betrekking heeft op een onvoldoende resultaat en als er geen sprake is van openstaande facturen.

Alleen bezwaren die voldoen aan de hierboven beschreven eisen worden in behandeling genomen. Als een bezwaar niet voldoet, wordt de kandidaat hierover geïnformeerd. De examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar haar besluit mee aan de kandidaat. Een kandidaat mag zich, gedurende de behandeling van een bezwaarschrift, niet aanmelden voor een herkansing van hetzelfde examenonderdeel.

Omdat de bezwaarprocedure veel tijd kost adviseren wij kandidaten om, voor zover dit nog niet is gebeurd, inzage aan te vragen in het betreffende examenwerk. Ook is het aan te bevelen om voor het indienen van een bezwaarschrift advies te vragen aan de opleider.

Beroepsprocedure

Een kandidaat die het niet eens is met de uitkomst van een bezwaarprocedure, kan hiertegen beroep aantekenen bij het College van Beroep. SVPB maakt hiervoor gebruik van een extern College van Beroep. De leden van dit college zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van SVPB of van andere commissies die onder haar zeggenschap vallen. Het reglement van het College van Beroep vind je hieronder.

College van Beroep