Klachtenprocedure

Een klacht wordt door SVPB beschouwd als een verbetermogelijkheid. Onder een klacht wordt verstaan een op- of aanmerking ten aanzien van geleverde diensten of producten.

Een klacht heeft betrekking op een gedraging, dat is een manier van handelen of niet handelen van een medewerker van SVPB of een persoon die namens SVPB werkzaamheden uitvoert. Een klacht kan ook gericht zijn tegen een omstandigheid direct voorafgaand aan, tijdens of direct na het examen. Een klacht mag niet gericht zijn tegen een algemene regeling of gaan over de wijze waarop een examen is afgenomen, de inhoud van een examen of de beoordeling en uitslag. Hiervoor zijn bezwaar- en beroepsprocedures ingericht die worden behandeld door de examencommissie van SVPB. Voor meer informatie over bezwaar en beroep kijk hier.

Klachten kunnen worden ingediend via info@svpb.nl. Een klacht moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken nadat de gedraging of omstandigheid waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden, worden ingediend. De klager ontvangt in alle gevallen binnen 2 weken per e-mail antwoord. Een klacht wordt afgehandeld door de werkorganisatie.