Per 1 januari 2024 treedt de herziene Havenbeveiligingswet in werking. Hierdoor moeten beveiligers die werkzaam zijn in een haven, in het bezit zijn van het certificaat Havenbeveiliger. Het CBT-examen hiervoor wordt afgenomen door SVPB. 

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) hecht veel waarde aan permanente her- en bijscholing van certificaathouders. Het certificaat dat bij een voldoende resultaat kan worden behaald, krijgt daarom een beperkte duur van 5 jaar. Voor reeds uitgegeven certificaten geldt een overgangsregeling van 9 maanden. Degenen die het certificaat hebben behaald via een geaccrediteerde instelling, kunnen dit certificaat vanaf 1 januari 2024 ter registratie overleggen aan de SVPB en worden geïnformeerd over de resterende geldigheidsduur. 

Opleidingsinstituten die de opleiding Basiskennis Havenbeveiliging willen aanbieden, hebben door de wetswijziging geen accreditatie meer nodig van het ministerie van I&W. In plaats daarvan is er vanaf 1 januari 2024 de verplichting om de student te laten examineren door de SVPB. Vanaf deze datum is het dan ook mogelijk om via MijnSVPB studenten aan te melden voor het examen Basiskennis Havenbeveiliging op basis van de herziene exameneisen. Deze exameneisen vloeien voort uit de Havenbeveiligingsregeling. 

Bovendien biedt SVPB met ingang van 1 januari 2024 een diagnostische toets aan, zodat tijdens de opleiding een formatieve toetsing plaats kan vinden ter ondersteuning van het leerproces.

De inhoud van het keuzedeel Port safety and security is gerelateerd aan het examenonderdeel Basiskennis Havenbeveiliging. Het keuzedeel wordt momenteel herzien door SBB, zodat ook in de toekomst beide onderdelen op elkaar blijven aangesloten. 

Meer informatie over de registratie van bestaande certificaten Havenbeveiliger en over het nieuwe examentraject voor port facility security officers (PFSO’s) volgt. 

Vragen?

Zie voor veelgestelde vragen onze FAQ pagina

Voor overige vragen rondom de trajecten Havenbeveiliger en PFSO heeft SVPB een apart e-mailadres beschikbaar: havenbeveiliger@svpb.nl.
NB. Dit adres is nadrukkelijk niet bedoeld voor de toezending van certificaten Havenbeveiliger.