logo

Beveiliger N3 (crebo 25691)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo3-opleiding Beveiliger crebo 25691 staat hieronder.

 • Aanmelden

  Aanmelden voor de examens behorend bij de opleiding Beveiliger N3 verloopt via MijnSVPB.

  Informatie over aanmelden voor de examenonderdelen die horen bij Beveiliger N2 is te vinden op de pagina van Beveiliger N2 (crebo 25690)

  Voor informatie over aangepaste examens (bijvoorbeeld vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens. Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven. Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Het theorie-examen worden afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
  Modelexamen Beroepsgericht Engels

  Toelichting op Analyse en Instructie
  Voor het examenonderdeel Analyse en Instructie is een modelexamen beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.
  Het examen wordt afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De uitwerking wordt niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Analyse en Instructie in Questionmark

  Uitwerking Analyse en Instructie

  De modelopgaven die horen bij de examenonderdelen van Beveiliger N2 zijn te vinden op de pagina van Beveiliger N2 (crebo 25690)

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Diploma Beveiliger Niveau 3 (crebo 25691) 2022-2023
  Diploma Beveiliger Niveau 3 (crebo 25691) 2023-2024

 • Exameneisen

 • Diagnostische toetsen

  De SVPB heeft diagnostische toetsen voor (CBT-)kennisexamens voor mbo-opleidingen ontwikkeld. Met behulp van een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een bepaald SVPB-examenonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden.

  Aanmelden
  De diagnostische toetsen kunnen alleen door de (contactpersoon of -personen van een) onderwijsinstelling worden aangevraagd. Het aanvraagformulier voor de diagnostische toetsen kunt u vinden in MijnSVPB. De onderwijsinstelling geeft aan voor welke datum, welk tijdstip en hoeveel studenten de toets moet worden klaargezet. De kosten voor het gebruik van deze toetsen staat onder examentarieven.
  Voor de afname van deze CBT-toetsen is een computerlokaal vereist. De docent neemt de toets af (de SVPB stuurt de benodigde inloggegevens, zoals wachtwoorden, aan de contactpersoon van de onderwijsinstelling).

  Voor meer informatie over de diagnostische toetsen of wanneer u een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

  Levering
  U ontvangt de inlogcodes voor de diagnostische toets uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de afnamedatum.

  Annulering
  Kosteloos annuleren van de diagnostische toets kan tot 14 dagen voor de afnamedatum.

  Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Praktijkopdrachten

  Voor de examenonderdelen Praktijkopdrachten Situationeel aansturen en Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in een Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moeten deze Wordbestanden worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.

  Let op: per 1 september 2023 kan voor de praktijkopdrachten alleen nog de ‘versie september 2022’ gebruikt worden. Examen doen met oudere versies is dan niet meer mogelijk.

  Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
  Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit

  Na het voltooien van deze opdrachten in de praktijk, kan het examen aangevraagd worden via MijnSVPB. Het examen bestaat uit een criteriumgericht interview over de gemaakte opdrachten. Er wordt tijdens het examen beoordeeld aan de hand van rubrics.

  Rubric Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
  Rubric Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit

  De praktijkopleider van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling dienen onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
  Voortgangstabel Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

  Ter informatie voor zowel de kandidaat als de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten, de in te vullen voortgangstabel en de feedbackformulieren (zie onderstaande pdf).

  Handleiding praktijkopdrachten

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Omdat de SVPB examineert met kerntaakdoorsnijdende en/of –overstijgende examens, is een omrekening van de SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk zodat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.
  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is als volgt. Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging.

  In het profiel Beveiliger niveau 3 (Crebonr. 25691) worden bij de twee kerntaken de benodigde basiskennis en vaardigheden opgesomd en de werkprocessen (handelingen). Deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen zijn door de SVPB uitgewerkt in exameneisen. De werkprocessen komen allen terug in de praktijkexamens. De exameneisen zijn verdeeld over 5 examenonderdelen:

  Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
  Analyse en Instructie
  Beroepsgericht Engels
  Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
  Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

  De vakkennis die per kerntaak wordt genoemd en een aantal vaardigheden dat bij elke kerntaak voorkomt, examineert de SVPB met de volgende kerntaak-overstijgende examenonderdelen:

  Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
  Analyse en Instructie
  Beroepsgericht Engels

  Bij bepaling van de kerntaakcijfers tellen de theorie-onderdelen voor de helft mee en de praktijkonderdelen voor de helft. Vanwege het kerntaakdoorsnijdende karakter van de theoretische examenonderdelen tellen deze even zwaar mee voor beide kerntaken. Binnen de theoretische onderdelen is een weging bepaald op basis van het aantal exameneisen dat bevraagd wordt. Daarmee is tot een verdeling gekomen van 20% Kennis van uitvoering en situationele coördinatie, 20% Analyse en Instructie en 10% Beroepsgericht Engels.

  De exameneisen die zijn ontwikkeld voor de vaardigheden en handelingen voor de twee kerntaken zijn verdeeld over de twee examenonderdelen:

  Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
  Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

  De praktijkopdrachten zijn ingericht per kerntaak. Daarom telt Praktijkopdrachten Situationeel aansturen alleen mee voor de kerntaak 1 (50%) en telt Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit alleen mee voor kerntaak 2 (50%).

  Met behulp van het bestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Beveiliger N3 is het voor opleiders mogelijk om cijfers te bereken per kerntaak op basis van de bij de SVPB behaalde examencijfers. De omrekentabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald. Als de kandidaat een vrijstelling heeft gekregen (= de letter V) dan dient hiervoor in de plaats het cijfer dat behaald is voor het examenonderdeel op basis waarvan de vrijstelling is verleend, te worden ingevoerd.

  Voor de omrekening examencijfers naar kerntaken N2 kan gebruik gemaakt worden van het bestand en de toelichting die te vinden in bij de exameninformatie Beveiliger N2 (25690).
  Als een kandidaat beschikt over het SVPB-diploma beveiliger of een daaraan in de Rpbr gelijkgesteld diploma, kan op de resultatenlijst een ‘vrijstelling’ worden toegekend voor de kerntaken B1-K1, B1-K2, B1-K3 (conform Examen- en Kwalificatiebesluit). Het vermelden van kerntaakcijfers is dan niet nodig.

Download PDF Deze pagina als PDF