Ga direct naar

SVPB neemt kerntaakdoorsnijdende en/of –overstijgende examens af. Daarom is een omrekening van SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk zodat onderwijsinstellingen studenten kunnen beoordelen op kerntaakniveau. Dit is verplicht volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

De SVPB-systematiek is afgestemd met de Onderwijsinspectie. Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging. In het profiel Beveiliger niveau 3 (Crebo 25691) worden bij de drie kerntaken de benodigde basiskennis, vaardigheden en de werkprocessen (handelingen) benoemd. SVPB heeft deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen uitgewerkt in exameneisen. De werkprocessen komen, gesimuleerd, allemaal terug in het praktijkexamen.  

De exameneisen zijn verdeeld over vijf examenonderdelen:

  • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
  • Analyse en Instructie
  • Beroepsgericht Engels
  • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
  • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

SVPB examineert de vakkennis die per kerntaak wordt genoemd en één vaardigheid die bij elke kerntaak voorkomt met de volgende kerntaak-overstijgende examenonderdelen:

  • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
  • Analyse en Instructie
  • Beroepsgericht Engels

Bij bepaling van de kerntaakcijfers tellen de theorie- en de praktijkonderdelen elk voor de helft mee. De theoretische examenonderdelen tellen even zwaar mee voor beide kerntaken. Binnen de theoretische onderdelen is een weging bepaald: 20% Kennis van uitvoering en situationele coördinatie, 20% Analyse en Instructie en 10% Beroepsgericht Engels.

De exameneisen die zijn ontwikkeld voor de vaardigheden en handelingen voor de twee kerntaken zijn verdeeld over de twee examenonderdelen:

  • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
  • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

De praktijkopdrachten zijn ingericht per kerntaak. Daarom telt Praktijkopdrachten Situationeel aansturen alleen mee voor kerntaak 1 (50%) en telt Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit alleen mee voor kerntaak 2 (50%).

Voor het omrekenen van examencijfers naar kerntaken is een omrekentabel beschikbaar:

Omrekening cijfers naar kerntaken Beveiliger N3.

Deze tabel kan alleen worden toegepast voor studenten die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald. In het geval dat de student een vrijstelling heeft gekregen (aangegeven met de letter V) dient hiervoor het cijfer ingevuld te worden dat behaald is voor het examenonderdeel op basis waarvan de vrijstelling is verleend.

Voor de omrekening examencijfers naar kerntaken N2 is een toelichting beschikbaar bij de exameninformatie van Beveiliger N2 (25690).

Als een kandidaat beschikt over het SVPB-diploma beveiliger of een daaraan in de Rpbr gelijkgesteld diploma, kan op de resultatenlijst een vrijstelling worden toegekend voor de kerntaken B1-K1, B1-K2, B1-K3 (conform Examen- en Kwalificatiebesluit). Het vermelden van kerntaakcijfers is dan niet nodig.