logo

Beveiliger (crebo 25407)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo2-opleiding Beveiliger crebo 25407 staat hieronder.
Ook informatie over het examenprogramma voor het certificaat Beveiliging B staat hieronder.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens Beveiliger via MijnSVPB.

  Aanmelden is alleen nog mogelijk voor kandidaten die voor 1 augustus 2021 bij een onderwijsinstelling op Crebo 25407 staan ingeschreven en na 1 augustus 2021 niet uitgeschreven zijn geweest.

  Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelopgaven

  Wij zien de afgelopen jaren het aantal (digitale) aanbieders van allerhande ‘proefexamens’ voor examens fors toenemen. Er zijn verschillende websites waarin wordt gesuggereerd dat het om ‘echte SVPB-examens’ of ‘volledige SVPB-proefexamens’ gaat.
  Voor alle duidelijkheid: de SVPB heeft, als onafhankelijk examenbureau, GEEN ENKELE bemoeienis met dergelijke aanbieders. Alvorens geld ‘weg te gooien’ kan er beter eerst met de onderwijsinstelling worden overlegd: zij kan het ‘kaf van het koren’ scheiden!

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Beveiliging van objecten basis
  Modelopgaven Wettelijke kaders basis

  Nadere toelichting op Waarnemen basis
  Bij dit examen worden twee verschillende video’s één keer getoond. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet en hoort. Direct na elke video krijgt de kandidaat via de computer 10 vragen die hij moet beantwoorden. Het examen wordt afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De uitwerking wordt niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Waarnemen basis

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor het diploma Beveiliger en het certificaat Beveiliging B zijn de volgende modelexamens beschikbaar.

  Toelichting op Specifiek rapporteren basis
  Vanaf 1 januari 2023 zullen kandidaten die examen doen voor Specifiek rapporteren basis, hun examen niet meer in WORD afleggen maar in het toetsprogramma Questionmark. Dit betekent dat kandidaten de casus te zien krijgen met een animatie in plaats van op papier en dat ze hun rapport in het toetsprogramma Questionmark uitwerken in plaats van in Word. Inhoudelijk verandert er niets, de kandidaat moet nog steeds een rapport uitwerken.

  Voor dit examenonderdeel is een modelopgave beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.

  Het examen wordt vanaf 1 januari 2023 afgenomen in Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De uitwerking wordt niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Specifiek rapporteren basis in Questionmark

  Uitwerking Specifiek rapporteren basis

  Voor het examenonderdeel Praktisch handelen basis zijn de volgende modelopgaven beschikbaar.
  Praktisch handelen basis opdracht 16.1
  Praktisch handelen basis opdracht 16.2
  Praktisch handelen basis opdracht 16.3
  Beoordelingsmodel basisberoepshouding

  Het examen Praktisch handelen basis bestaat uit 3 proeven en de beoordeling van de basisberoepshouding. Elke proef dekt één van de 3 kerntaken af (‘preventief, repressief en dienstverlenend handelen’). Voor elke proef is de maximale score 25 punten, voor de basisberoepshouding geldt ook een maximale score van 25 punten. De maximale score voor dit examenonderdeel is dus 100 punten (cijfer 10). Voor een voldoende resultaat MOET voor elke proef ten minste 13 punten worden behaald en in totaal een minimale score van 55 punten (cijfer 6). Een korte beschrijving van de inhoud van de proeven vindt u in het document ‘inhoud proeven’.

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Certificaat Beveiliging B (crebo 25407) 2022-2023

  Diploma Beveiliger (25407) 2022-2023

 • Exameneisen

 • Diagnostische toetsen

  De SVPB heeft diagnostische toetsen voor (CBT-)kennisexamens voor mbo-opleidingen ontwikkeld. Met behulp van een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een bepaald SVPB-examenonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden.

  Aanmelding
  De diagnostische toetsen kunnen alleen door de (contactpersoon of -personen van een) onderwijsinstelling worden aangevraagd. Het aanvraagformulier voor de diagnostische toetsen kunt u vinden in MijnSVPB. De onderwijsinstelling geeft aan voor welke datum, welk tijdstip en hoeveel studenten de toets moet worden klaargezet. De kosten voor het gebruik van deze toetsen staat onder examentarieven.

  Voor de afname van deze CBT-toetsen is een computerlokaal vereist. De docent neemt de toets af (de SVPB stuurt de benodigde inloggegevens, zoals wachtwoorden, aan de contactpersoon van de onderwijsinstelling).
  Voor meer informatie over de diagnostische toetsen of wanneer u een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

  Levering
  U ontvangt de inlogcodes voor de diagnostische toets uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de afnamedatum.

  Annulering
  Kosteloos annuleren van de diagnostische toets kan tot 14 dagen voor de afnamedatum.

  Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Praktijkwerkboek Beveiliger en Verklaring leerbedrijf en onderwijsinstelling

  Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt. Zie platformbeveiliging (Beveiliger, praktijkwerkboek) voor meer informatie over dit praktijkwerk en de bestelprocedure.

  In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de bpv. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en moet worden meegestuurd als de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen.

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Omdat de SVPB examineert met kerntaakdoorsnijdende en/of –overstijgende examens, is een omrekening van de SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk opdat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.
  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is afgestemd met de Onderwijsinspectie en is als volgt.

  Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging (Crebonr. 23161).
  In het profiel Beveiliger (Crebonr. 25407) worden bij de drie kerntaken de benodigde basiskennis en vaardigheden opgesomd en de werkprocessen (handelingen).
  Deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen zijn door de SVPB uitgewerkt in exameneisen. De werkprocessen komen, gesimuleerd, alle terug in het praktijkexamen.
  De exameneisen zijn verdeeld over 5 examenonderdelen:

    • Wettelijke kaders basis
    • Beveiliging van objecten basis
    • Waarnemen basis
    • Specifiek rapporteren basis
    • Praktisch handelen basis

  De vakkennis die per kerntaak wordt genoemd en één vaardigheid die bij elke kerntaak voorkomt, examineert de SVPB met de volgende kerntaak-overstijgende examenonderdelen:

    • Wettelijke kaders basis
    • Beveiliging van objecten basis
    • Waarnemen basis

  Deze examenonderdelen zijn aangemerkt als voorwaardelijke examens en wegen derhalve niet mee in de beoordeling van de drie kerntaken.

  De exameneisen die zijn ontwikkeld voor de vaardigheden en handelingen voor de drie kerntaken zijn verdeeld over de twee examenonderdelen:

    • Specifiek rapporteren basis
    • Praktisch handelen basis

  Rapportagevaardigheden zijn elementair voor een beveiliger, zijn voor alle kerntaken belangrijk en worden daarom in elke kerntaak genoemd. Het cijfer voor Specifiek rapporteren basis wordt voor elke kerntaak even zwaar meegeteld.

  De vaardigheden en handelingen worden getoetst bij Praktisch handelen basis. Elke kandidaat moet drie proeven afleggen. Elke proef is gebaseerd op de vaardigheden en handelingen van één van de drie kerntaken. De beroepshouding wordt ‘overall’ voor de drie proeven gemeten. De resultaten leiden vervolgens tot één cijfer voor het examenonderdeel Praktisch handelen basis.
  Gelet op de aanmerkelijke overlap van vaardigheden en handelingen en het gegeven dat in het examen de beroepshouding ‘overall’ wordt getoetst, wordt het cijfer voor Praktisch handelen basis voor elke kerntaak even zwaar meegerekend.

  Bij het bepalen van de onderlinge verhouding tussen de examenonderdelen die de vaardigheden en handelingen toetsen weegt Praktisch handelen basis voor 70% mee m.b.t. de kerntaken. In dit examenonderdeel zitten immers de meeste vaardigheden en handelingen uit de kerntaken en laat de kandidaat zien of hij als beginnend beroepsbeoefenaar beveiligingswerkzaamheden kan uitvoeren. Het cijfer voor Specifiek rapporteren maakt dan voor 30% deel uit van de beoordeling van elke kerntaak.

  De Exceltabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald. In gevallen dat de kandidaat een vrijstelling heeft gekregen (= de letter V) dan dient hiervoor in de plaats het cijfer dat behaald is voor het examenonderdeel op basis waarvan de vrijstelling is verleend, te worden ingevoerd.

  Er gelden twee omrekeningstabellen:

 • CREBO-ingeschreven onderwijsinstellingen

  De MBO-opleiding Beveiliger wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze onderwijsinstellingen, zowel op de ROC’s als op de particuliere onderwijsinstellingen. De SVPB sluit jaarlijks voor de examinering een overeenkomst met deze onderwijsinstellingen. Dit is nodig omdat er beroepsvereisten gelden voor deze MBO-opleiding die voorschrijven dat een Beveiliger in bezit is van het SVPB-diploma Beveiliger. Een MBO-opleiding Beveiliger moet worden afgesloten met twee diploma’s: het MBO-diploma Beveiliger van de onderwijsinstelling en het SVPB-diploma Beveiliger.
  In het Overzicht CREBO-onderwijsinstellingen 2022 kunt u zien met welke onderwijsinstellingen de SVPB een overeenkomst heeft gesloten voor de examinering. In het overzicht is ook zichtbaar of een onderwijsinstelling over een Praktijkexamencentrum voor de beveiligingsopleidingen (PEC) beschikt en/of over een CBT-lokaal (voor de afname van de vakkennistoetsen). Overigens kan elke onderwijsinstelling er ook voor kiezen om examenkandidaten de vakkennis- en praktijkexamens in ons examencentrum in Amersfoort af te laten leggen.

Download PDF Deze pagina als PDF