logo

Event Security (Officer + Supervisor)

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor de vakkennisexamens (theorie) en het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO via MijnSVPB.
  Volgt u een opleiding bij een onderwijsinstelling, informeer dan eerst bij de school.

  Als u zich wilt aanmelden voor het examenonderdeel Basis- en wetskennis ESS en Praktijkopdrachten ESS, kunt u contact opnemen via info@svpb.nl.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Event security
  Modelopgaven Wet- en regelgeving basis
  Modelopgaven Event security supervisor

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Event security officer 2021-2022

  Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier voor beveiligers (crebo 25690) is het examenonderdeel Wettelijke kaders basis vervangen voor het examenonderdeel Wet- en regelgeving basis. Om kandidaten die een voorloper van het onderdeel Wettelijke kaders basis hebben behaald, in de gelegenheid te stellen het examenprogramma succesvol af te ronden, is de geldigheidsduur van het examenprogramma 2019-2020 verlengd. Dit betekent dat kandidaten die voor 1 augustus 2021 gestart zijn met het examenprogramma Event Security Officer nog tot 31 juli 2022 in de gelegenheid gesteld worden het examenprogramma af te ronden.
  Event security officer 2020-2022

  Event security supervisor 2020-2021
  Event security supervisor 2021-2022

 • Exameneisen

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2020 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2021:
  Exameneisen Event Security
  Exameneisen Wettelijke kaders basis
  Exameneisen Praktijkopdrachten Event Security Officer

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2021 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2022:
  Exameneisen Event Security
  Wet- en regelgeving basis
  Exameneisen Praktijkopdrachten Event Security Officer

  Exameneisen Event Security supervisor

 • Praktijkexamen

  Casussen t.b.v. praktijkbeoordelaars voor beoordeling aspiranten (tijdelijke maatregel zo lang de door de overheid opgelegde COVID-19-maatregelen voor de evenementenbranche van kracht zijn)
  Het beoordelen van de 10 praktijkopdrachten t.b.v. aspiranten is in de huidige omstandigheden (Corona-maatregelen) niet altijd mogelijk. Als handreiking voor ESO-bedrijven geldt een (tijdelijke) maatregel om zowel kandidaten als bedrijven tegemoet te komen, zodat opleiden en examineren doorgang kan vinden. Uiteraard moet hierbij wel worden voorkomen dat deze maatregel het certificaat Event security officer uitholt: het certificaat moet zijn toegevoegde waarde blijven behouden. Het examen is immers de toets of de kandidaat voldoet aan de exameneisen en deze blijven onverkort gehandhaafd.

  Het uitvoeren van de opdrachten op locaties die geen evenementenlocaties zijn, is niet toegestaan. Als het niet mogelijk is om opdrachten te beoordelen tijdens een evenement, dan is het toegestaan om een opdracht te oefenen op een trainings- of bedrijfslocatie en daarna uit te voeren, in simulatie, op een evenementenlocatie (ook al is dat zonder publiek, de aspirant krijgt wel iets meer mee van ‘the look and feel’ van een evenement dan dat de opdracht op een bedrijventerrein in scène wordt gezet). Op dat moment wordt de opdracht ook beoordeeld en afgetekend door de praktijkbeoordelaar. Alleen voor opdracht 10, het schrijven van een rapportage, geldt dat deze opdracht volledig op een trainings- of bedrijfslocatie mag worden uitgevoerd.

  De opdrachten 1 t/m 10 kunnen worden beoordeeld aan de hand van een aantal casussen, zie hiervoor onderstaand document. Omdat het uitvoeren van de opdrachten tijdens een evenement nog steeds de voorkeur heeft, wordt wel geadviseerd om de periode waarin het legitimatiebewijs geldig is maximaal te benutten. Zelfs met een sterk afgenomen aantal evenementen kan het opleidingstraject, voor ten minste een deel van de aspiranten, dan ‘zoals het hoort’ en binnen de tijd worden afgerond.

  Bestand casussen t.b.v. praktijkopdrachten ESO

  Praktijkopdrachten
  Tijdens de praktijkopleiding, die maximaal 12 maanden kan duren, moet de ESO-aspirant een aantal opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten staan in het examenprogramma ESO.

  Praktijkbeoordelingsformulier ESO
  Als de kandidaat wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt voor het mondeling examen Praktijkopdrachten ESO, dan moet het volledig ingevulde en ondertekende Praktijkbeoordelingsformulier ESO worden geüpload in MijnSVPB.

  Aan dit praktijkopdrachtenformulier ESO is ook een set van beoordelingsformulieren per opdracht gekoppeld en een toelichting. Deze set beoordelingsformulieren is een hulpmiddel voor de praktijkbeoordelaars die ESO-aspiranten begeleiden tijdens hun werkzaamheden bij evenementen.

  De formulieren corresponderen met de opdrachten en zijn gekoppeld aan de exameneisen. Tevens is er ruimte voor een toelichting van de praktijkbeoordelaar waarbij een overall karakteristieke beschrijving gegeven kan worden.
  De beoordelingsformulieren kunnen door de kandidaat als geheugensteuntje meegenomen worden naar het examen maar dit is geen verplichting.

 • Geregistreerde ESO-organisaties waar praktijk mag worden gedaan

  Een aspirant kan zijn praktijk voor ESO alleen doen bij een hiervoor geregistreerde evenementenbeveiligingsorganisatie. Zie voor meer informatie hierover platformbeveiliging.nl.
 • Training praktijkbeoordelaar ESO

  Een geregistreerde ESO-organisatie beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid. Om door SVPB geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
  De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject. Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken.
  Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze training is daarom het in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer of het SVPB-diploma Beveiliger (of een hieraan gelijkgesteld diploma) + een voldoende resultaat voor het CBT examenonderdeel Event Security.

  Momenteel staat er geen training praktijkbeoordelaar ESO gepland. Mocht u belangstelling hebben voor deze training, dan verzoeken wij u om ons dat kenbaar te maken via info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF