Het kan prettig zijn voor kandidaten om het examen Doelmatig optreden basis (of Praktisch handelen basis) in een vertrouwde omgeving af te leggen. Dat kan alleen als een onderwijsinstelling beschikt over een SVPB geregistreerd Praktijkexamencentrum (PEC). Alleen Crebo-geregistreerde onderwijsinstellingen kunnen een PEC laten registreren op de eigen schoollocatie. 

Registratievereisten

Om voor registratie in aanmerking te komen moet aan bepaalde eisen worden voldaan. De bouwkundige, technische en organisatorische vereisten zijn samengevat in de checklist voor registratie. Met behulp van de checklist PEC kan de onderwijsinstelling makkelijk nagaan of ze aan alle eisen voldoet.

Checklist voor registratie PEC
Checklist PEC

Registratieprocedure

Om een registratie aan te vragen als PEC op locatie voor SVPB-praktijkexamens gelden de volgende stappen: 

  1. Vul het aanvraagformulier in op de website.
  2. SVPB stuurt de contactpersoon PEC een bevestiging met eventuele aanvullende vragen. 
  3. Check of het beoogde PEC voldoet aan de registratievereisten. Zodra dit het geval is, stuur je een mail naar info@svpb.nl met het verzoek om het beoogde PEC te komen controleren.
  4. De contactpersoon PEC ontvangt een factuur voor de registratiekosten. Als de factuur betaald is neemt SVPB contact op om een datum te plannen voor de controle.
  5. Na de controle neemt SVPB een beslissing over het wel of niet toekennen van de registratie en deelt dit mee aan de contactpersoon PEC. 
  6. Als registratie wordt toegekend wordt dit opgenomen als supplement bij de overeenkomst voor examinering met de onderwijsinstelling. 
  7. SVPB controleert jaarlijks of het PEC nog aan de eisen voldoet. Is dit niet het geval dan kan de registratie worden ingetrokken.

NB: Het PEC dient op dagen dat er SVPB-examens worden afgenomen alleen toegankelijk te zijn voor aangewezen SVPB-examenfunctionarissen, leden van de SVPB-examencommissie, SVPB-medewerk(st)ers en kandidaten die hun examen komen afleggen.

Herregistratie

De examencommissie SVPB laat minimaal één keer per jaar controleren of het PEC nog aan de eisen voldoet. Is dat niet het geval wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen de gebreken hersteld moeten worden. Lukt dat niet, dan kan de registratie worden ingetrokken. Voor een eventuele nieuwe registratieaanvraag worden registratiekosten in rekening gebracht.

Na de registratie

Planning examendata 
In overleg met de afdeling Planning van SVPB wordt een examendatum op de locatie van de onderwijsinstelling gepland. Examens kunnen gepland worden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. 

Aanmelding 
Uit oogpunt van kostenbeheersing geldt een minimumaantal van 7 examenafnames Doelmatig optreden basis per examendag. Bij minder afnames wordt gefactureerd op basis van het minimumaantal. Nadat in overleg een examendatum gepland is, wordt de examendatum en tijd beschikbaar gemaakt via MijnSVPB en kan de onderwijsinstelling vervolgens aanmeldingen boeken. 

Kosten 
De onderwijsinstelling draagt zelf de kosten voor het inrichten, gebruik en onderhoud van een PEC. Hier staat geen vergoeding vanuit SVPB tegenover. Voor de registratie van het PEC worden kosten in rekening gebracht. De keuring van het PEC vindt plaats nadat de factuur is betaald. Als de onderwijsinstelling gedurende het proces, na het betalen van de factuur, toch besluit af te zien van registratie kunnen geen kosten worden gecrediteerd.

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
(Her)registratie PEC
(Her)registratie PEC
€ 1850,-
€ 2238,50

Training rollenspeler Beveiliger

Regelmatig organiseert SVPB trainingen voor rollenspelers voor de praktijkexamens Beveiliger. Deze trainingen zijn alleen toegankelijk voor (beoogde) rollenspelers van Crebo-geregistreerde onderwijsinstellingen met een geregistreerd PEC.