logo

Coördinator beveiliging (crebo 25408)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo3-opleiding Coördinator beveiliging crebo 25408 staat hieronder.
Ook informatie over het examenprogramma voor het certificaat Beveiliging C staat hieronder.

SVPB blijft tot 1 augustus 2026 examens afnemen voor het Certificaat C en het diploma coördinator beveiliger, zodat de studenten die vóór 1 augustus 2021 aan de MBO-opleiding begonnen zijn, deze kunnen afronden met zowel een MBO- als een SVPB-diploma.

Andere studenten kunnen tot 1 augustus 2026 eveneens de examens van Certificaat C en het diploma coördinator beveiliger afleggen. Zij ontvangen uitsluitend een SVPB-diploma. Staat u NIET ingeschreven bij een MBO-onderwijsinstelling op Coördinator beveiliging crebo 25408 klik dan HIER.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens Coördinator Beveiliging via MijnSVPB.

  Aanmelden is alleen nog mogelijk voor kandidaten die voor 1 augustus 2021 bij een onderwijsinstelling op Crebo 25408 staan ingeschreven en na 1 augustus 2021 niet uitgeschreven zijn geweest.

  Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelopgaven

  Voor het diploma Coördinator Beveiliger en het certificaat Beveiliger C zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.
  De theorie examens worden afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Beveiliging van gebouwen 3
  Modelexamen Wettelijke kaders 3
  Modelexamen Veilig werken en Dienstplanning 3
  Modelexamen Beroepsgericht Engels

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor het examenonderdeel Rapportage Coördinator is een modelexamen beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.
  Modelexamen Rapportage

  Voor een indruk van de gang van zaken bij een praktijkexamen Coördinator Beveiliging klikt u op onderstaande link.
  Video praktijkexamen Coördinator Beveiliging

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Certificaat Beveiliging C 2022-2023
  Certificaat Beveiliging C 2023-2024

  Diploma Coördinator Beveiliging 2022-2023
  Diploma Coördinator Beveiliging 2023-2024

 • Exameneisen

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2021 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2022:
  Exameneisen Beveiliging van gebouwen 3
  Exameneisen Veilig werken en Dienstplanning 3
  Exameneisen Wettelijke kaders 3
  Exameneisen Rapportage
  Exameneisen Beroepsgericht Engels
  Exameneisen Praktijkopdrachten CB
  Exameneisen Leidinggeven CB

  De volgende gewijzigde exameneisen gelden per 1 augustus 2022 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2023
  Exameneisen Beroepsgericht Engels

  In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de dekking van de kerntaken door de exameneisen: tabel exameneisen versus kerntaken

 • Diagnostische toetsen

  De SVPB heeft diagnostische toetsen voor (CBT-)kennisexamens voor mbo-opleidingen ontwikkeld. Met behulp van een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een bepaald SVPB-examenonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden.

  Aanmelding
  De diagnostische toetsen kunnen alleen door de (contactpersoon of -personen van een) onderwijsinstelling worden aangevraagd. Het aanvraagformulier voor de diagnostische toetsen kunt u vinden in MijnSVPB. De onderwijsinstelling geeft aan voor welke datum, welk tijdstip en hoeveel studenten de toets moet worden klaargezet. De kosten voor het gebruik van deze toetsen staat onder examentarieven.

  Voor de afname van deze CBT-toetsen is een computerlokaal vereist. De docent neemt de toets af (de SVPB stuurt de benodigde inloggegevens, zoals wachtwoorden, aan de contactpersoon van de onderwijsinstelling).
  Voor meer informatie over de diagnostische toetsen of wanneer u een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

  Levering
  U ontvangt de inlogcodes voor de diagnostische toets uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de afnamedatum.

  Annulering
  Kosteloos annuleren van de diagnostische toets kan tot 14 dagen voor de afnamedatum.

  Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Praktijkopdrachten

  Voor de examenonderdelen Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in onderstaande Wordbestanden en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moeten deze Wordbestanden worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.
  Let op: per 1 maart 2021 is er een nieuwe versie van de praktijkopdrachten en de bijbehorende documenten. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021 versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

  Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging
  Leidinggeven Coördinator beveiliging

  De praktijkopleider van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling dienen onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten CB
  Voortgangstabel Leidinggeven CB

  Ter informatie voor de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen voortgangstabel (zie onderstaand pdf).

  Handleiding praktijkopdrachten

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Met behulp van het bestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Coördinator Beveiliging is het voor opleiders mogelijk om cijfers te bereken per kerntaak op basis van de bij de SVPB behaalde examencijfers.

  De tabel Omrekenen cijfers naar kerntaken is bedoeld als hulpmiddel voor de onderwijsinstellingen in het kader van de wettelijke verplichting om deelnemers in ieder geval te beoordelen op kerntaakniveau.
  Omdat de SVPB met examenonderdelen werkt die kerntaak-‘doorsnijdend en/of -overstijgend’ zijn, is een omrekening noodzakelijk.

  De gevolgde systematiek is als volgt:
  De exameneisen zijn verdeeld over de examenonderdelen en per examenonderdeel over de kerntaken.
  Het aantal exameneisen per examenonderdeel is gedeeld door het totaal van de exameneisen per onderdeel en vermenigvuldigd met 100.
  Hieruit komt een cijfer dat uiteindelijk de zwaarte van het examenonderdeel aangeeft.
  Voorbeeld voor kerntaak 4: 15 exameneisen van de in totaal 191 exameneisen in het onderdeel Beveiliging van gebouwen 3: 15/191×100=8
  Hoewel de omrekening op kwantitatieve gronden is uitgevoerd, is impliciet ook sprake van een afspiegeling van het kwalitatieve aspect. Een exameneis wordt immers niet zomaar vastgesteld door de examencommissie, een examenonderdeel met veel exameneisen is derhalve een heel belangrijk onderdeel van het examen. Dit moet dus ook op representatieve wijze terugkomen in de kerntaken.

  Vervolgens is als uitgangspunt gehanteerd dat vakkennis en praktijk net zo belang zijn en beide even zwaar moeten meewegen in elke kerntaak. De examenonderdelen die de vakkennis toetsen wegen dus gezamenlijk voor 50% mee in elke kerntaak, de praktijkexamenonderdelen wegen gezamenlijk eveneens voor 50% mee in iedere kerntaak.
  Voorbeeld voor kerntaak 4: 8/55×50=7,3

  In de volgende stap in het proces is de weging voorgelegd aan een panel van deskundigen uit de beveiligingsbranche met het verzoek om een inschatting te maken of de relatieve zwaarte van de examenonderdelen onderling en per kerntaak in voldoende mate overeenkomt met het belang van de examenonderdelen voor de aspirant-Coördinator beveiliging.

  Tot slot heeft de examencommissie de tabel op onevenwichtigheden gecontroleerd en vastgesteld en daarbij zijn de wegingsfactoren afgerond.

  Ten aanzien van het gebruik van de Exceltabel nog het volgende.
  De cijfers voor de kerntaken kunnen en mogen pas worden berekend als de kandidaat voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat heeft behaald. In gevallen dat de kandidaat een vrijstelling heeft gekregen (= de letter V) dan dient hiervoor in de plaats het cijfer te worden ingevoerd dat dat behaald is voor het examenonderdeel op basis waarvan de vrijstelling is verleend, te worden ingevoerd.

Download PDF Deze pagina als PDF