logo

Beveiliger N2 (crebo 25690)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo2-opleiding Beveiliger crebo 25690 staat hieronder.
Ook informatie over het examenprogramma voor het certificaat Beveiliging B staat hieronder.

 • Aanmelden

  Aanmelden voor de CBT examens Wet- en regelgeving basis, Veiligheid en beveiliging basis en Waarnemen basis is mogelijk via MijnSVPB. Examinering voor de overige examenonderdelen zal mogelijk zijn vanaf januari 2022.

  Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens. Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.
  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Toelichting op Veiligheid en beveiliging basis
  Dit examen bestaat uit vier vragenblokken. Ieder vragenblok begint met een animatie die de context van de vragen schetst. De animatie kan tijdens het examen meerdere keren bekeken worden.

  Modelopgaven Veiligheid en beveiliging basis

  Modelopgaven Wet- en regelgeving basis

  Toelichting op Waarnemen basis
  Bij dit examen worden twee verschillende video’s één keer getoond. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet en hoort. Direct na elke video krijgt de kandidaat via de computer 10 vragen die hij moet beantwoorden.

  Film Waarnemen basis (W09)
  Modelopgaven Waarnemen basis

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Toelichting op Specifiek rapporteren basis
  Voor het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis is een modelopgave beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.
  Het examen wordt afgenomen Questionmark. Deze animatie geeft een beeld van hoe het examen er uitziet en werkt:

  Animatie Specifiek rapporteren basis in Questionmark

  De modelopgave bestaat uit een beschrijving van de opdracht, de animatie die de casus schetst en de modeluitwerking:
  Opdracht Modelopgave Specifiek rapporteren basis
  Animatie Modelopgave Specifiek rapporteren basis
  Uitwerking Specifiek rapporteren basis

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Certificaat Beveiliging B (crebo 25690) 2021-2022
  Diploma Beveiliger (niveau 2) (crebo 25690) 2021-2022

 • Exameneisen

 • Diagnostische toetsen

  De SVPB heeft diagnostische toetsen voor (CBT-)kennisexamens voor mbo-opleidingen ontwikkeld. Met behulp van een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een bepaald SVPB-examenonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden.
  De diagnostische toetsen voor Veiligheid en beveiliging basis en Wet- en regelgeving basis kunnen vanaf 15 september 2021 aangevraagd worden en vanaf 1 oktober 2021 afgenomen worden.

  Aanmelding
  De diagnostische toetsen kunnen alleen door de (contactpersoon of -personen van een) onderwijsinstelling worden aangevraagd. Het aanvraagformulier voor de diagnostische toetsen kunt u vinden in MijnSVPB. De onderwijsinstelling geeft aan voor welke datum, welk tijdstip en hoeveel studenten de toets moet worden klaargezet. De kosten voor het gebruik van deze toetsen staat onder examentarieven.
  Voor de afname van deze CBT-toetsen is een computerlokaal vereist. De docent neemt de toets af (de SVPB stuurt de benodigde inloggegevens, zoals wachtwoorden, aan de contactpersoon van de onderwijsinstelling).
  Voor meer informatie over de diagnostische toetsen of wanneer u een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

  Levering
  U ontvangt de inlogcodes voor de diagnostische toets uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de afnamedatum.

  Annulering
  Kosteloos annuleren van de diagnostische toets kan tot 14 dagen voor de afnamedatum.

  Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Praktijkwerkboek Beveiliger en Verklaring leerbedrijf en onderwijsinstelling

  Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt. Zie platformbeveiliging (Beveiliger, praktijkwerkboek) voor meer informatie over dit praktijkwerk en de bestelprocedure.

  In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de bpv. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en moet worden meegestuurd als de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen.

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Omdat de SVPB examineert met kerntaakdoorsnijdende en/of –overstijgende examens, is een omrekening van de SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk zodat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.

  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is als volgt. Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging.

  In het profiel Beveiliger niveau 2 (Crebonr. 25690) worden bij de drie kerntaken de benodigde basiskennis en vaardigheden opgesomd en de werkprocessen (handelingen). Deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen zijn door de SVPB uitgewerkt in exameneisen. De werkprocessen komen, gesimuleerd, terug in het praktijkexamen. De exameneisen zijn verdeeld over 5 examenonderdelen:

  Wet- en regelgeving basis
  Veiligheid en beveiliging basis
  Waarnemen basis
  Specifiek rapporteren basis
  Doelmatig optreden basis

  De vakkennis die per kerntaak wordt genoemd en één vaardigheid die bij elke kerntaak voorkomt, examineert de SVPB met de volgende kerntaak-overstijgende examenonderdelen:

  Wet- en regelgeving basis
  Veiligheid en beveiliging basis
  Waarnemen basis

  Vanwege hun kerntaakdoorsnijdende karakter zijn deze examenonderdelen aangemerkt als voorwaardelijke examens en wegen daarom niet mee in de beoordeling van de drie kerntaken.

  De exameneisen die zijn ontwikkeld voor de vaardigheden en handelingen voor de drie kerntaken zijn verdeeld over de twee examenonderdelen:
  Specifiek rapporteren basis
  Doelmatig optreden basis

  Rapportagevaardigheden zijn elementair voor een beveiliger, zijn voor alle kerntaken belangrijk en worden daarom in elke kerntaak genoemd. Het cijfer voor Specifiek rapporteren basis wordt daarom voor elke kerntaak even zwaar meegeteld.
  De vaardigheden en handelingen worden getoetst bij Doelmatig optreden basis. Elke kandidaat moet drie proeven afleggen. Elke proef is gebaseerd op de vaardigheden en handelingen van één van de drie kerntaken. De beroepshouding wordt ‘overall’ voor de drie proeven gemeten. De resultaten leiden vervolgens tot één cijfer voor het examenonderdeel Doelmatig optreden basis (waarbij wel voor iedere kerntaak een minimumscore behaald moet worden om het examenonderdeel te behalen).
  Gelet op de aanmerkelijke overlap van vaardigheden en handelingen en het gegeven dat in het examen de beroepshouding ‘overall’ wordt getoetst, wordt het cijfer voor Doelmatig optreden basis voor elke kerntaak even zwaar meegerekend.

  Bij het bepalen van de onderlinge verhouding tussen de examenonderdelen die de vaardigheden en handelingen toetsen is Doelmatig optreden basis 4 keer meegeteld (3 proeven + 1 basisberoepshouding) en Specifiek rapporteren basis 1 keer. Doelmatig optreden basis weegt dus voor 80% mee m.b.t. de kerntaken. In dit examenonderdeel zitten immers de meeste vaardigheden en handelingen uit de kerntaken en laat de kandidaat zien of hij als beginnend beroepsbeoefenaar beveiligingswerkzaamheden kan uitvoeren. Het cijfer voor Specifiek rapporteren maakt dan voor 20% deel uit van de beoordeling van elke kerntaak.

  Met behulp van het bestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Beveiliger N2 is het voor opleiders mogelijk om cijfers te bereken per kerntaak op basis van de bij de SVPB behaalde examencijfers. De omrekentabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald.Als de kandidaat een vrijstelling heeft gekregen (= de letter V) dan dient hiervoor in de plaats het cijfer dat behaald is voor het examenonderdeel op basis waarvan de vrijstelling is verleend, te worden ingevoerd.

Download PDF Deze pagina als PDF