logo

Beveiliger (crebo 94850)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo2-opleiding Beveiliger crebo 94850 staat hieronder.

 • Aanmelden

  De aanmelding voor examens voor deze opleiding met MijnSVPB is niet meer mogelijk. Informatie over de vrijstellingsregeling Beveiliger crebo 94850 – Beveiliger crebo 25407 vindt u bij de nieuwsberichten.

  Als u alleen nog maar Wettelijke kaders BVL 2 en/of Beveiliging van gebouwen 2 hoeft te behalen, dan zijn er voor u nog de volgende mogelijkheden (tot 31-12-2018):

  • – wilt u Wettelijke kaders BVL 2 nog behalen? U kunt zich dan via MijnSVPB inschrijven voor Wettelijke kaders basis. Als u dit onderdeel behaalt, vraag dan per mail (info@svpb.nl) vrijstelling aan voor Wettelijke kaders BVL 2.
  • – wilt u Beveiliging van gebouwen 2 nog behalen? U kunt zich dan via MijnSVPB inschrijven voor Beveiliging van objecten basis. Als u dit onderdeel behaalt, vraag dan per mail (info@svpb.nl) vrijstelling aan voor Beveiliging van gebouwen 2.
 • Modelexamens

  Wij zien de afgelopen jaren het aantal (digitale) aanbieders van allerhande ‘proefexamens’ voor examens fors toenemen.  Er zijn verschillende websites waarin wordt gesuggereerd dat het om ‘echte SVPB-examens’ of ‘volledige SVPB-proefexamens’ gaat.
  Voor alle duidelijkheid: de SVPB heeft, als onafhankelijk examenbureau, GEEN ENKELE bemoeienis met dergelijke aanbieders. Alvorens geld ‘weg te gooien’ kan er beter eerst met de onderwijsinstelling worden overlegd: zij kan het ‘kaf van het koren’ scheiden!

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Beveiliging van gebouwen 2
  Modelopgaven Wettelijke kaders BVL 2

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor een indruk van de gang van zaken bij computerbased testing klikt u op onderstaande link.
  Video computerbased testing

  Voor het diploma Beveiliger en het certificaat Beveiliging B zijn de volgende modelexamens beschikbaar.

  Voor het praktijkexamenonderdeel Handelen in kritieke situaties 2 zijn verschillende modelexamens beschikbaar.
  Handelen in kritieke situaties 2 opdracht 4.19
  Handelen in kritieke situaties 2 opdracht 5.08
  Handelen in kritieke situaties 2 opdracht 6.04

  Voor het praktijkexamenonderdeel Waarnemen en noteren 2 zijn drie voorbeeldfilms en bijbehorende opgaven beschikbaar.
  Film Waarnemen en noteren 2 (WN04 en WN49 )
  Film Waarnemen en noteren 2 (W09)
  Film Waarnemen en noteren 2 (W10, W11)
  Waarnemen en noteren 2 opdracht WN04
  Waarnemen en noteren 2 opdracht WN49
  Waarnemen en noteren 2 opdracht WN09
  Waarnemen en noteren 2 opdracht WN10
  Waarnemen en noteren 2 opdracht WN11

  Voor een indruk van de gang van zaken bij een volledig praktijkexamen Beveiliger klikt u op onderstaande link.
  Video praktijkexamen Beveiliger

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Diploma Beveiliger

 • Exameneisen

  Exameneisen Beveiliger vanaf 1-8-2015

  Exameneisen verdeeld over kerntaken: Overzicht verdeling exameneisen en –onderdelen over kerntaken vanaf 1-8-2013

 • Praktijkwerkboek Beveiliger en Verklaring leerbedrijf en onderwijsinstelling

  Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt. Zie platformbeveiliging (Beveiliger, praktijkwerkboek) voor meer informatie over dit praktijkwerk en de bestelprocedure.

  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 dienen de kandidaten dit praktijkwerkboek (met een ingevuld logboek) mee te nemen naar het praktijkexamen.
  In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan Praktijkopdrachten BVL 2.

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Met behulp van het Excelbestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Beveiliger kunnen onderwijsinstellingen de cijfers berekenen per kerntaak op basis van de behaalde cijfers voor de SVPB-examenonderdelen.

  Omdat de SVPB met examenonderdelen werkt die kerntaakdoorsnijdend en/of –overstijgend zijn, is een omrekening noodzakelijk zodat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.

  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is als volgt.
  Op de eerste plaats zijn de exameneisen verdeeld over de examenonderdelen en vervolgens per examenonderdeel over de kerntaken. Vervolgens is de relatieve zwaarte bepaald van de exameneisen per examenonderdeel en kerntaak (rekenkundige afronding op vijf of tientallen). Er is als uitgangspunt gehanteerd dat de examenonderdelen voor vakkennis en praktijk gelijkwaardig zijn per kerntaak.

  De examencommissie heeft vervolgens een inschatting gemaakt of de relatieve zwaarte van de examenonderdelen onderling en per kerntaak in voldoende mate overeenkomt met het belang van de examenonderdelen voor de beginnend beroepsbeoefenaar en heeft op basis daarvan de omrekeningstabel vastgesteld.

  De bijbehorende Exceltabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald.
  Op de SVPB-cijferlijst, behorende bij het SVPB-diploma Beveiliger, worden ook de cijfers voor de kerntaken afgedrukt.

 • CREBO-ingeschreven onderwijsinstellingen

  De MBO-opleiding Beveiliger wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze onderwijsinstellingen, zowel op de ROC’s als op de particuliere onderwijsinstellingen. De SVPB sluit jaarlijks voor de examinering een overeenkomst met deze onderwijsinstellingen. Dit is nodig omdat er beroepsvereisten gelden voor deze MBO-opleiding die voorschrijven dat een Beveiliger in bezit is van het SVPB-diploma Beveiliger. Een MBO-opleiding Beveiliger moet worden afgesloten met twee diploma’s: het MBO-diploma Beveiliger van de onderwijsinstelling en het SVPB-diploma Beveiliger.
  In het Overzicht CREBO-onderwijsinstellingen 2018 kunt u zien met welke onderwijsinstellingen de SVPB een overeenkomst heeft gesloten voor de examinering. In het overzicht is ook zichtbaar of een onderwijsinstelling over een Praktijkexamencentrum voor de beveiligingsopleidingen (PEC) beschikt en/of over een CBT-lokaal (voor de afname van de vakkennistoetsen). Overigens kan elke onderwijsinstelling er ook voor kiezen om examenkandidaten de vakkennis- en praktijkexamens in ons examencentrum in Amersfoort af te laten leggen.
  Zie voor meer informatie onze digitale brochure ‘Inzicht in examens Beveiliger’.

Download PDF Deze pagina als PDF