logo

Beveiliger (crebo 25407)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo2-opleiding Beveiliger crebo 25407 staat hieronder.
Ook informatie over het examenprogramma voor het certificaat Beveiliging B staat hieronder.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens Beveiliger via MijnSVPB.
  Neem voor examens Certificaat B contact op met de SVPB.

  Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelexamens

  Wij zien de afgelopen jaren het aantal (digitale) aanbieders van allerhande ‘proefexamens’ voor examens fors toenemen. Er zijn verschillende websites waarin wordt gesuggereerd dat het om ‘echte SVPB-examens’ of ‘volledige SVPB-proefexamens’ gaat.
  Voor alle duidelijkheid: de SVPB heeft, als onafhankelijk examenbureau, GEEN ENKELE bemoeienis met dergelijke aanbieders. Alvorens geld ‘weg te gooien’ kan er beter eerst met de onderwijsinstelling worden overlegd: zij kan het ‘kaf van het koren’ scheiden!

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Nadere toelichting op Waarnemen basis
  Bij dit examen worden twee verschillende video’s één keer getoond. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet en hoort. Direct na elke video krijgt de kandidaat via de computer 10 vragen die hij moet beantwoorden.

  Modelopgaven Beveiliging van objecten basis
  Modelopgaven Wettelijke kaders basis
  Film Waarnemen basis (W09)
  Modelopgaven Waarnemen basis

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor een indruk van de gang van zaken bij computerbased testing klikt u op onderstaande link.
  Video computerbased testing

  Voor het diploma Beveiliger en het certificaat Beveiliging B zijn de volgende modelexamens beschikbaar.

  Voor het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis is een modelexamen beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.

  Modelexamen Specifiek rapporteren basis
  Uitwerking Specifiek rapporteren basis

  Voor het examenonderdeel Praktisch handelen basis zijn verschillende modelexamens beschikbaar.
  Praktisch handelen basis opdracht 16.1
  Praktisch handelen basis opdracht 16.2
  Praktisch handelen basis opdracht 16.3
  Beoordelingsmodel basisberoepshouding

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Diploma Beveiliger (crebo 25407)
  Certificaat Beveiliging B (crebo 25407)

 • Exameneisen

 • Praktijkwerkboek Beveiliger en Verklaring leerbedrijf en onderwijsinstelling

  Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt. Zie platformbeveiliging (Beveiliger, praktijkwerkboek) voor meer informatie over dit praktijkwerk en de bestelprocedure.

  In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en moet worden meegestuurd als de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen.

 • Toelichting op de uitslag Specifiek rapporteren basis

  Een kandidaat met een onvoldoende resultaat kan voor het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis een toelichting op de uitslag aanvragen. Hij krijgt dan een tabel toegestuurd waarop de zaken zijn aangekruist die hebben geleid tot het onvoldoende resultaat. Deze tabel kan benut worden om met de onderwijsinstelling te bespreken. Vul hiervoor onderstaand formulier volledig in.

  Hierbij vraag ik de toelichting op de uitslag aan voor mijn examen Specifiek rapporteren basis.

  Mijn gegevens (alle gegevens moeten ingevuld worden)

  Achternaam:

  Voorletters:

  Geboortedatum:

  Telefoonnummer:

  Emailadres:

  Datum afgelegd examen:


 • Praktijksessies Beveiliger 25407

  Wij organiseren praktijksessies Beveiliger 25407 voor docenten, instructeurs en praktijkopleiders.
  Het doel van een sessie is:
  – Inhoudelijk en procedureel kennis nemen van de praktijkexamens voor Beveiliger crebo 25407
  – In de rol van kandidaat de ‘examensituatie’ (en -stress!) ondervinden.

  Deze praktijksessies worden in examencentrum Amersfoort georganiseerd met twee examinatoren en een rollenspeler. Aan een dagdeel kunnen 6 mensen deelnemen.
  Aan het eind van elke sessie is er, behalve een individuele terugkoppeling, een korte evaluatie. De kosten zijn gelijk aan een regulier examen.
  De behaalde resultaten zijn alleen bedoeld als leermoment voor docenten, instructeurs en praktijkopleiders en worden verder niet geregistreerd. Er wordt wel een verklaring op naam uitgereikt dat is meegedaan aan deze deskundigheidsbevordering.
  U kunt zich hiervoor aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Met behulp van het Excelbestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Beveiliger crebo 25407 kunnen onderwijsinstellingen de cijfers berekenen per kerntaak op basis van de behaalde cijfers voor de SVPB-examenonderdelen.

  Omdat de SVPB met examenonderdelen werkt die kerntaakdoorsnijdend en/of –overstijgend zijn, is een omrekening noodzakelijk zodat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.

  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is als volgt.
  Op de eerste plaats zijn de exameneisen verdeeld over de examenonderdelen en vervolgens per examenonderdeel over de kerntaken. Vervolgens is de relatieve zwaarte bepaald van de exameneisen per examenonderdeel en kerntaak (rekenkundige afronding op vijf of tientallen). Er is als uitgangspunt gehanteerd dat de examenonderdelen voor vakkennis en praktijk gelijkwaardig zijn per kerntaak.

  De examencommissie heeft vervolgens een inschatting gemaakt of de relatieve zwaarte van de examenonderdelen onderling en per kerntaak in voldoende mate overeenkomt met het belang van de examenonderdelen voor de beginnend beroepsbeoefenaar en heeft op basis daarvan de omrekeningstabel vastgesteld.

  De bijbehorende Exceltabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald.
  Op de SVPB-cijferlijst, behorende bij het SVPB-diploma Beveiliger, worden ook de cijfers voor de kerntaken afgedrukt.

 • CREBO-ingeschreven onderwijsinstellingen

  De MBO-opleiding Beveiliger wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze onderwijsinstellingen, zowel op de ROC’s als op de particuliere onderwijsinstellingen. De SVPB sluit jaarlijks voor de examinering een overeenkomst met deze onderwijsinstellingen. Dit is nodig omdat er beroepsvereisten gelden voor deze MBO-opleiding die voorschrijven dat een Beveiliger in bezit is van het SVPB-diploma Beveiliger. Een MBO-opleiding Beveiliger moet worden afgesloten met twee diploma’s: het MBO-diploma Beveiliger van de onderwijsinstelling en het SVPB-diploma Beveiliger.
  In het Overzicht CREBO-onderwijsinstellingen 2017 kunt u zien met welke onderwijsinstellingen de SVPB een overeenkomst heeft gesloten voor de examinering. In het overzicht is ook zichtbaar of een onderwijsinstelling over een Praktijkexamencentrum voor de beveiligingsopleidingen (PEC) beschikt en/of over een CBT-lokaal (voor de afname van de vakkennistoetsen). Overigens kan elke onderwijsinstelling er ook voor kiezen om examenkandidaten de vakkennis- en praktijkexamens in ons examencentrum in Amersfoort af te laten leggen.

Download PDF Deze pagina als PDF