logo

Beveiliger (crebo 25407)

Informatie over het SVPB-examen voor de mbo2-opleiding Beveiliger crebo 25407 staat hieronder.
Ook informatie over het examenprogramma voor het certificaat Beveiliging B staat hieronder.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens Beveiliger via MijnSVPB.
  Neem voor examens Certificaat B contact op met de SVPB.

  Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste examinering.

 • Modelexamens

  Wij zien de afgelopen jaren het aantal (digitale) aanbieders van allerhande ‘proefexamens’ voor examens fors toenemen. Er zijn verschillende websites waarin wordt gesuggereerd dat het om ‘echte SVPB-examens’ of ‘volledige SVPB-proefexamens’ gaat.
  Voor alle duidelijkheid: de SVPB heeft, als onafhankelijk examenbureau, GEEN ENKELE bemoeienis met dergelijke aanbieders. Alvorens geld ‘weg te gooien’ kan er beter eerst met de onderwijsinstelling worden overlegd: zij kan het ‘kaf van het koren’ scheiden!

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Nadere toelichting op Waarnemen basis
  Bij dit examen worden twee verschillende video’s één keer getoond. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet en hoort. Direct na elke video krijgt de kandidaat via de computer 10 vragen die hij moet beantwoorden.

  Modelopgaven Beveiliging van objecten basis
  Modelopgaven Wettelijke kaders basis
  Film Waarnemen basis (W09)
  Modelopgaven Waarnemen basis

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor een indruk van de gang van zaken bij computerbased testing klikt u op onderstaande link.
  Video computerbased testing

  Voor het diploma Beveiliger en het certificaat Beveiliging B zijn de volgende modelexamens beschikbaar.

  Voor het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis is een modelexamen beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.

  Modelexamen Specifiek rapporteren basis
  Uitwerking Specifiek rapporteren basis

  Voor het examenonderdeel Praktisch handelen basis zijn verschillende modelexamens beschikbaar.
  Praktisch handelen basis opdracht 16.1
  Praktisch handelen basis opdracht 16.2
  Praktisch handelen basis opdracht 16.3
  Beoordelingsmodel basisberoepshouding

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Diploma Beveiliger (crebo 25407) – 2018/2019
  Certificaat Beveiliging B (crebo 25407) – 2018/2019

  Diploma Beveiliger (crebo 25408) 2019

   

 • Exameneisen

 • Praktijkwerkboek Beveiliger en Verklaring leerbedrijf en onderwijsinstelling

  Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt. Zie platformbeveiliging (Beveiliger, praktijkwerkboek) voor meer informatie over dit praktijkwerk en de bestelprocedure.

  In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en moet worden meegestuurd als de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen.

 • Totstandkoming cijfer Praktisch handelen basis

  Dit praktijkexamenonderdeel bestaat uit drie vaardigheidsproeven die betrekking hebben op de kerntaken van de opleiding Beveiliger:
  Proef 1: kerntaak Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen)
  Proef 2: kerntaak Treedt repressief op
  Proef 3: kerntaak Voert dienstverlenende taken uit
  Daarnaast wordt de basisberoepshouding beoordeeld bij het uitvoeren van de 3 proeven.

  Voor elke proef kunnen maximaal 25 punten worden behaald. Om te kunnen slagen moet de kandidaat voor elke proef minimaal 13 punten behalen (in de Wet educatie en beroepsonderwijs is vastgelegd dat een deelnemer voor elke kerntaak een voldoende resultaat moet scoren).
  Voor de basisberoepshouding kunnen maximaal 25 punten worden behaald (hier geldt geen minimumscore).

  De grens onvoldoende/voldoende ligt tussen 54/55 punten.

  Vier voorbeelden:

  Punten om rekening mee te houden:
  – Een score van 12 of minder voor een proef telt niet mee in het eindresultaat.
  – Als voor één of meer proeven 12 of minder punten wordt gescoord, telt de score voor de basisberoepshouding niet mee.
  – Een herexamen betekent altijd een volledig herexamen (3 proeven + basisberoepshouding).

  Wijze van verwerking acties proeven
  Voor de acties (inclusief communicatie) tijdens de proeven alsook voor de basisberoepshouding kennen de examinatoren geen punten toe maar zij geven alleen aan of een actie of het gedrag JA of NEE wordt waargenomen. De methodiek werkt als volgt:
  1. Na elke proef komen beide examinatoren samen en vergelijken hun lijst met waarnemingen en bepalen per actie: JA of NEE (waargenomen).
  2. Als de drie proeven door een kandidaat zijn afgelegd wordt de lijst voor de basisberoepshouding ingevuld.
  3. Vervolgens verwerken de examinatoren deze lijsten in het digitale beoordelingsmodel door middel van een computer (QuestionMark).

 • Omrekenen cijfers naar kerntaken

  Omdat de SVPB examineert met kerntaakdoorsnijdend en/of –overstijgend examens, is een omrekening van de SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk opdat onderwijsinstellingen kunnen voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.
  De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is afgestemd met de Onderwijsinspectie en is als volgt.

  Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging (Crebonr. 23161).
  In het profiel Beveiliger (Crebonr. 25407) worden bij de drie kerntaken de benodigde basiskennis en vaardigheden opgesomd en de werkprocessen (handelingen).
  Deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen zijn door de SVPB uitgewerkt in exameneisen. De werkprocessen komen, gesimuleerd, alle terug in het praktijkexamen.
  De exameneisen zijn verdeeld over 5 examenonderdelen:

    • Wettelijke kaders basis
    • Beveiliging van objecten basis
    • Waarnemen basis
    • Specifiek rapporteren basis
    • Praktisch handelen basis

  De vakkennis die per kerntaak wordt genoemd en één vaardigheid die bij elke kerntaak voorkomt, examineert de SVPB met de volgende kerntaak-overstijgende examenonderdelen:

    • Wettelijke kaders basis
    • Beveiliging van objecten basis
    • Waarnemen basis

  Deze examenonderdelen zijn met ingang van 1-8-2017 aangemerkt als voorwaardelijke examens en wegen derhalve niet mee in de beoordeling van de drie kerntaken.

  De exameneisen die zijn ontwikkeld voor de vaardigheden en handelingen voor de drie kerntaken zijn verdeeld over de twee examenonderdelen:

    • Specifiek rapporteren basis
    • Praktisch handelen basis

  Rapportagevaardigheden zijn elementair voor een beveiliger, zijn voor alle kerntaken belangrijk en worden daarom in elke kerntaak genoemd. Het cijfer voor Specifiek rapporteren basis wordt voor elke kerntaak even zwaar meegeteld.

  De vaardigheden en handelingen worden getoetst bij Praktisch handelen basis. Elke kandidaat moet drie proeven afleggen. Elke proef is gebaseerd op de vaardigheden en handelingen van één van de drie kerntaken. De beroepshouding wordt ‘overall’ voor de drie proeven gemeten. De resultaten leiden vervolgens tot één cijfer voor het examenonderdeel Praktisch handelen basis.
  Gelet op de aanmerkelijke overlap van vaardigheden en handelingen en het gegeven dat in het examen de beroepshouding ‘overall’ wordt getoetst, wordt het cijfer voor Praktisch handelen basis voor elke kerntaak even zwaar worden meegerekend.

  Bij het bepalen van de onderlinge verhouding tussen de examenonderdelen die de vaardigheden en handelingen toetsen weegt Praktisch handelen basis voor 70% mee m.b.t. de kerntaken. In dit examenonderdeel zitten immers de meeste vaardigheden en handelingen uit de kerntaken en laat de kandidaat zien of hij als beginnend beroepsbeoefenaar beveiligingswerkzaamheden kan uitvoeren. Het cijfer voor Specifiek rapporteren maakt dan voor 30% deel uit van de beoordeling van elke kerntaak.

  De Exceltabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald.
  Op het SVPB-resultatenoverzicht, dat aan de onderwijsinstelling wordt gemaild als een deelnemer het SVPB-diploma Beveiliger heeft behaald, worden ook de cijfers voor de kerntaken afgedrukt.

  Er gelden twee omrekeningstabellen:

 • CREBO-ingeschreven onderwijsinstellingen

  De MBO-opleiding Beveiliger wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze onderwijsinstellingen, zowel op de ROC’s als op de particuliere onderwijsinstellingen. De SVPB sluit jaarlijks voor de examinering een overeenkomst met deze onderwijsinstellingen. Dit is nodig omdat er beroepsvereisten gelden voor deze MBO-opleiding die voorschrijven dat een Beveiliger in bezit is van het SVPB-diploma Beveiliger. Een MBO-opleiding Beveiliger moet worden afgesloten met twee diploma’s: het MBO-diploma Beveiliger van de onderwijsinstelling en het SVPB-diploma Beveiliger.
  In het Overzicht CREBO-onderwijsinstellingen 2018 kunt u zien met welke onderwijsinstellingen de SVPB een overeenkomst heeft gesloten voor de examinering. In het overzicht is ook zichtbaar of een onderwijsinstelling over een Praktijkexamencentrum voor de beveiligingsopleidingen (PEC) beschikt en/of over een CBT-lokaal (voor de afname van de vakkennistoetsen). Overigens kan elke onderwijsinstelling er ook voor kiezen om examenkandidaten de vakkennis- en praktijkexamens in ons examencentrum in Amersfoort af te laten leggen.

Download PDF Deze pagina als PDF